Omgevingsanalyse

In het kader van de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025 in 2019, bereidden gemeente en OCMW de omgevingsanalyse voor.

De omgevingsanalyse is een gezamenlijk instrument van gemeente en OCMW dat het lokaal bestuur een beeld geeft van de noden en behoeften van interne en externe belanghebbenden. De analyse brengt de omgeving in kaart zodat op basis hiervan de nodige beleidskeuzes genomen kunnen worden voor de burgers, verenigingen, ondernemingen, enz.

De omgevingsanalyse maakt deel uit van het cyclische en dynamische karakter van de beleids- en beheerscyclus. Het beleid kan inspelen op de behoeften en omstandigheden en zodoende het meerjarenplan erop afstemmen.

Bijgevolg bevat de omgevingsanalyse op die manier de informatie waaruit de belangrijke uitdagingen voor de volgende jaren kunnen worden gedistilleerd. De bedoeling is dat de analyse een basis is om het doelstellingenkader te voeden en richting te geven en vormt dus geen doel op zich maar een middel om keuzes te maken voor het geplande beleid.

De omgevingsanalyse bestaat uit een extern en intern luik en vormt een onderdeel van de documentatie bij het meerjarenplan.

Raadpleeg hier de omgevingsanalyse